Munkavédelmi koordinátor szeged és környékén, neked is segítünk.

Munkavédelmi koordinátor szeged.

A munkavédelmi koordinátor feladatai az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben Szeged  és környékén a következők:

munkavédelmi koordinátor szeged

  1. az építési munkahelyen biztosítandó minimális követelmények betartása,továbbá a biztonsági és egészségvédelmi tervben meghatározottakat megvalósítsák;
  2.  indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és egészségvédelmi tervhez,
  3.  közreműködés az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően felvonuló munkáltatók között a tevékenységek összehangolásában,
  4. a munkafolyamatok ellenőrzésének összehangolása;
  5. a szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az építési munkahelyre kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be.

Munkavédelmi koordinátor Szeged és környékén.

Olyan személy lehet aki rendelkezik a munkabiztonsági, munkavédelmi szaktevékenység elvégzéséhez szükséges képesítéssel.

Építési munkahelyen, építőiparban megvalósítandó minimális munkavédelmi követelmények:

a) az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani;

b) a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat;

c) meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályokat, ideértve a veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetű rákke

ltők egészségkárosító hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat is;

d) gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az eszközök és berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról;

e) az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell szabályos tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre;

f) meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok kezelési és eltávolítási szabályait;

g) meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék tárolásának, elszállításának a szabályait;

h) rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét és módját, az organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a munkák előrehaladásához, illetve a körülmények változásához igazodva;

i) biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között az építési munkahely és a környezetében lévő ipari tevékenységek kölcsönhatásainak figyelembevételével.

Építőipari munkavédelem, munkavédelmi dokumentációk.

Munkavédelmi megelőzési stratégia készítés kötelezettsége

A munkáltatónak rendelkeznie kell egy egységes és átfogó megelőzési stratégiával, amely kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására…

A megelőzési stratégia munkabiztonsági és munka-egészségügyi tartalmának kialakítása munkabiztonsági, illetve munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.” (Mvt. 54. § (1)

A munkáltató köteles a munkavállalók, illetve munkavédelmi képviselőik részére lehetőséget biztosítani, hogy részt vehessenek megelőzési stratégiára vonatkozó munkáltatói intézkedés kellő időben történő előzetes megbeszélésében.

A kockázatértékelés elkészítésének alapvető szabályai

A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös

tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő (testi-lelki) terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.

A munkavédelmi kockázatelemzés, munkahelyi kockázatértékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, (a kockázatokat legalább az elfogadható értékűre csökkentik) és beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységébe.

A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

A kockázatértékelést a kémiai biztonság területén a külön jogszabályban foglaltak szerint kell elvégezni. A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni.

A kockázatértékelés elvégzése koránt sem jelenti azt, hogy ezzel a munkáltató 3 évre vonatkozóan „letudta” minden ellenőrzési (munkavédelmi) kötelezettségét.

A kockázatértékelés felülvizsgálata szükséges, ha változik a tevékenység, munkakör .

Elkészítése nem pótolja a munkáltatónak minden vezetői szintjébe iktatott rendszeres ellenőrzését és intézkedését.

A munkáltató köteles tájékoztatni a munkavédelmi képviselőt , annak hiányában a munkavállalókat a kockázatértékelés és a munkavédelmi intézkedések tapasztalatairól.

Az egyéni védőeszköz szabályzat, az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendje kialakítása alapvető szabályai

Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató köteles írásban meghatározni.

A dokumentáció elkészítése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Az egyéni védőeszköz helyes alkalmazását, viseletét munkavédelmi oktatás keretében meg kell tanítani a munkavállalókkal, és a használatát meg kell követelni tőlük. Ha az egyéni védőeszköz védőképessége lecsökken, azt ki kell cserélni. Az egyéni védőeszközt természetben kell biztosítani, helyette pénzbeli megváltás nem alkalmazható.

A munkavédelmi szakember egyéb kiemelt feladatai

 Építőipari munkavédelem és közreműködés a munkavédelmi oktatás elvégzésében

A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló

munkába álláskor,

munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,

munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,

új technológia bevezetésekor (tehát minden lényeges, a munkavédelemre is

kiható változáskor) elsajátítsa, és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel,

megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni.

Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.

Az előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

Az oktatás elméleti és gyakorlati oktatási részből áll. Az elméleti ismereti anyagban ismertetni kell a munkavédelem alapszabályait, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésnek az adott munkavállalókra, tanulókra,

Közreműködés mentési terv elkészítése

Rendellenes körülmények kialakulása esetére – amikor a szabályos üzemvitelre vonatkozó biztonsági előírások nem tarthatók be – a munkahely jellegére, helyzetére,

kiterjedésére, valamint a veszélyforrások hatására, továbbá a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is tekintettel mentési tervet kell készíteni, és a mentéshez szükséges személyeket ki kell jelölni.

A mentési terv a külön jogszabály által előírt – biztonsági, védelmi, intézkedési vagy más hasonló tárgyú – tervbe foglalva is elkészíthető.

A mentési terv munkahelyre vonatkozó részét minden érintett munkavállalóval ismertetni kell. A mentési tervben meg kell határozni a munkahely potenciálisan veszélyes területeit, a veszély jellegét, hatását, a menekülési utakat, a menekülési utakat jelző táblákat, a veszély leküzdésére szolgáló eszközök használatát, helyét.

A menekülés után szükség lehet egy biztonságos gyülekezési helyre, ahol az elsősegélynyújtás biztosított, fel lehet mérni a munkavállalók esetleges sérüléseit, és hogy mindenki megmenekült-e, vagy szükséges további sérültek felkutatása. Intézkedéseket kell a fennmaradó veszélyek kezelésére, (megszüntetés, elkerítés, őrzés), vagy a veszély feléledésének megakadályozására.