Építőipari koordinátor Szeged?

A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor kijelölési kötelezettségére vonatkozó előírások:

A munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt. A koordinátor megvalósítja a rendeletben meghatározott feladatokat. A koordinátor indokolt javaslatait a felelős műszaki vezető a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti.

építőipari koordinátor szeged

Építőipari koordinátor Szeged és környékén feladatai ?

A koordinátor feladatai a kiviteli terv készítésével összefüggésben a következők:

a) koordinálja a rendelet 6. §-ban meghatározottak megvalósítását;

6. § (1) A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek – ezek hiányában az építtetőnek – figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek során a kivitelezési tervdokumentáció készítőjének, illetve a kivitelezőnek

a) figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, amelyeket egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg kell határoznia ezek előrelátható időtartamát;

b) biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határoznia az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. A tervnek tartalmaznia kell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek a 2. számú mellékletben felsorolt munkák veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják.

b) szakmailag ellenőrzi a biztonsági és egészségvédelmi tervet;

c) összeállítja azt a dokumentációt, amelyben az építmény és az építési technológia jellemzői alapján az egészség és biztonság célszerű követelményeit rögzítik az esetleges későbbi munkák biztonsága érdekében;

d) összehangolja a megelőzés és a biztonság általános alapelveinek megvalósítását, különösen:

a kivitelezési tervek elkészítése során az egyszerre, vagy a csak egymás után végezhető munkafázisok, illetve munkaszakaszok meghatározását, illetve a különböző munkafázisok, illetve munkaszakaszok előrelátható kivitelezési időtartamának meghatározását.

A munkavédelmi szakember , építőipari koordinátor feladatai az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben a következők:

a)az építési munkahelyen biztosítandó minimális követelmények betartása,továbbá a biztonsági és egészségvédelmi tervben meghatározottakat megvalósítsák;

b) indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és egészségvédelmi tervhez,

c) közreműködés az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően felvonuló munkáltatók között a tevékenységek összehangolásában,

d) a munkafolyamatok ellenőrzésének összehangolása;

e) a szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az építési munkahelyre kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be.

Munkavédelmi koordinátor, munkavédelmi szaktevékenység.

Olyan személy lehet aki rendelkezik a munkabiztonsági, munkavédelmi szaktevékenység elvégzéséhez szükséges képesítéssel.

Építési munkahelyen, építőiparban megvalósítandó minimális munkavédelmi követelmények, munkavédelmi feladatok:

a) az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani;

b) a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat;

c) meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályokat, ideértve a veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetű rákkeltők egészségkárosító hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat is;

d) gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az eszközök és berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról;

e) az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell szabályos tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre;

f) meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok kezelési és eltávolítási szabályait;

g) meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék tárolásának, elszállításának a szabályait;

h) rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét és módját, az organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a munkák előrehaladásához, illetve a körülmények változásához igazodva;

i) biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között az építési munkahely és a környezetében lévő ipari tevékenységek kölcsönhatásainak figyelembevételével.

Sok munkabaleset vezethető vissza a munkavégzéshez kapcsolódó munkavédelmi ismeretek hiányára, valamint arra, hogy a munkavállaló nem rendelkezik a megfelelő képzettséggel és gyakorlattal.

A személyi feltételek körében azt határozzuk meg, hogy a munkavállaló milyen munkára alkalmazható és azt, hogy annak elvégzéséhez kell-e valamilyen szakképesítéssel, illetve gyakorlattal rendelkeznie.

A munkavállaló csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban végezhet munkát.
  1. A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha ·
  2. megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik, ·
  3. az egészségét, testi épségét, illetve a fiatalkorú egészséges fejlődését károsan nem befolyásolja, ·
  4. nem jelent veszélyt a munkavállaló termékenységére, magzatára, ·
  5. mások egészségét, testépségét nem veszélyezte, és a munkára alkalmasnak bizonyult, ·
  6. az adott munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos elvégzéséhez szükséges szakképzettséggel rendelkezik.

Az építőiparban dolgozó munkavállalóknak a munkavégzésük megkezdését megelőzően előzetes munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük. Az előzetes munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatot követően meghatározott gyakorisággal pedig időszakos alkalmassági vizsgálatot kell náluk végezni a munkaköri alkalmasság újbóli elbírálása céljából.

Soron kívüli alkalmassági vizsgálat szükséges, ha a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következe be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi a munkakör biztonságos ellátására.

Munkavédelmi oktatás:

A munkavállaló a munkavédelmi szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezhet munkát. Munkavédelmi oktatás keretén belül a munkavállalóval ismertetni kell a vonatkozó szabályokat, utasításokat és információkat. Sajnos nem kevés halálos baleset következe be az elmúlt években, mert a munkavállalók nem kaptak megfelelő oktatást. Az oktatást meg kell ismételni a munkavégzéssel kapcsolatban bekövetkező változások esetén (pl. munkakör megváltozása, új munkaeszköz, technológia bevezetése, az előírások megváltozása).

Érintésvédelem:

A helyszíni energiaelosztó szerelvényeket, különösen azokat, amelyek külső hatásoknak vannak kitéve, rendszeresen kell ellenőrizni és karbantartani. Építési területen a fogyasztókészülékeket felvonulási villamos berendezésről kell üzemeltetni (áram-védő kapcsolóval).

A munkaeszköz kezelőelemei legyenek jól beazonosíthatóak. A kezelőelemeket funkció szerint kell jelöléssel ellátni. Nem elegendő megszokásból kezelni a gépet, a kezelőelemeket el kell látni a funkciójukat egyértelműen jelölő felirattal vagy piktogrammal. Minden munkaeszközt – lehetőleg a veszélyes téren kívül – el kell látni olyan kezelőelemmel, amely azt biztonságosan működtetése és teljesen leállítja. Minden kezelőhelyet el kell látni vészkikapcsoló berendezéssel, amely a munkavállaló számára veszélyes mozgást leállítja. A munkaeszköz kialakítása olyan legyen, hogy indítani csak az indító berendezés szándékos működtetésével lehessen, azaz áramszünet miatt leállt gépek ne induljanak újra az áramkimaradás megszűnésével.

Építőipar, vállalkozás, fejlődés, siker.