Munkavédelmi szabályok, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) tartalmazza.

A törvény hatálya kiterjed minden szervezett munkavégzésre, függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdoni formában történik.

munkavédelmi szabályok

A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért, az idénymunkások tevékenységéért, biztonságáért, testi

épségéért, egészségüket nem veszélyeztető munkakörülményekért. A munkáltató felelőssége objektív és elsődleges.

A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a munkáltató felelősségét. A munkáltatói feladatok teljesítésével összefüggésben keletkező költségeket és egyéb terheket nem szabad a munkavállalóra hárítani.

 

Jogszabály egyes feladatokat munkabiztonsági szaktevékenységnek, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősít. A munkáltató a munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatokat csak külön jogszabályban meghatározott munkavédelmi, a munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatokat pedig munkaegészségügyi szakképesítéssel [foglalkozás-orvostan (üzemorvostan), munkahigiéne, megelőző orvostan és népegészségtan] rendelkező személlyel végeztetheti.

 

A legfontosabb munkavédelmi szabályok, munkáltatói feladatok:

 1. a veszélyek elleni védekezés módját meghatározni, tevékenységét a munkavédelemre vonatkozó szabályok szerint végezni;
 2. biztosítani a munkavégzés tárgyi feltételeit (pl. munkahely, munkaeszköz, egyéni
 3. védőeszköz, alkalmazott anyagok, megfelelő mennyiségű, az egészségügyi
 4. előírásoknak megfelelő minőségű ivóvíz, a munkahely és a munka jellegének
 5. megfelelően öltözködési, tisztálkodási, étkezési, pihenési lehetőség);
 6. a munkavégzés személyi feltételeit (pl. foglalkoztathatósági vizsgálat, szükséges
 7. létszám, oktatás, előírt szakképzettség, ismeretek, oktatás, készség, jártasság);
 8. a munkavégzés szervezési feltételeit (pl. munkairányítás, rendkívüli esetekre
 9. alkalmazni a munkafolyamatra, a munkavégzés során használt anyagokra vonatkozó előírásokat;
 10. a munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatok szakember általi ellátásáról gondoskodni;
 11. gondoskodni az előírt eljárások elvégzéséről (pl. kockázatértékelés, munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálása);
 12. rendszeresen meggyőződni, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket
 13. a munkavédelmi képviselő választás feltételeit biztosítani (a munkavállalók többségének kezdeményezésére vagy ha a munkavállalók száma eléri a 20 főt), és gondoskodni, hogy a dolgozók/képviselőik részt vehessenek a munkavédelmi intézkedések megvitatásában.

 

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módját a jogszabályok és a szabványok keretein belül a munkáltató

határozza meg.

A munkavégzésre vonatkozó szabályokat úgy kell meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően a munkavégzés hatókörében tartózkodó, illetve a szolgáltatást igénybe vevő személyek számára is.

A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot is úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók, sem a munkavégzés hatókörében tartózkodók egészségét és

biztonságát ne veszélyeztesse.

 

Vállalkozás, fejlődés, siker, segít a Munkavédelmi Partner.