Építőipari munkavédelem.

Milyen alapvető dokumentációval kell rendelkeznünk?

Építőipari munkavédelem, munkavédelmi dokumentációk.

Munkavédelmi megelőzési stratégia készítés kötelezettségeépítőipari munkavédelem

A munkáltatónak rendelkeznie kell egy egységes és átfogó megelőzési stratégiával, amely kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására…

A megelőzési stratégia munkabiztonsági és munka-egészségügyi tartalmának kialakítása munkabiztonsági, illetve munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.” (Mvt. 54. § (1)

A kockázatértékelés elkészítésének alapvető szabályai

A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös

tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő (testi-lelki) terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.

A munkavédelmi kockázatelemzés, munkahelyi kockázatértékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, (a kockázatokat legalább az elfogadható értékűre csökkentik) és beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységébe.

A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

A kockázatértékelést a kémiai biztonság területén a külön jogszabályban foglaltak szerint kell elvégezni. A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni.

Az egyéni védőeszköz szabályzat, az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendje kialakítása alapvető szabályai

Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató köteles írásban meghatározni.

A dokumentáció elkészítése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Az egyéni védőeszköz helyes alkalmazását, viseletét munkavédelmi oktatás keretében meg kell tanítani a munkavállalókkal, és a használatát meg kell követelni tőlük. Ha az egyéni védőeszköz védőképessége lecsökken, azt ki kell cserélni. Az egyéni védőeszközt természetben kell biztosítani, helyette pénzbeli megváltás nem alkalmazható.

A munkavédelmi szakember egyéb kiemelt feladatai

Építőipari munkavédelem és közreműködés a munkavédelmi oktatás elvégzésében

A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló

  1. munkába álláskor,
  2. munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nemveszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
  3. munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
  4. új technológia bevezetésekor (tehát minden lényeges, a munkavédelemre is kiható változáskor) elsajátítsa, és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni.

Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.

Az előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

Az oktatás elméleti és gyakorlati oktatási részből áll. Az elméleti ismereti anyagban ismertetni kell a munkavédelem alapszabályait, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésnek az adott munkavállalókra, tanulókra,

Közreműködés mentési terv elkészítése

Rendellenes körülmények kialakulása esetére – amikor a szabályos üzemvitelre vonatkozó biztonsági előírások nem tarthatók be – a munkahely jellegére, helyzetére,

kiterjedésére, valamint a veszélyforrások hatására, továbbá a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is tekintettel mentési tervet kell készíteni, és a mentéshez szükséges személyeket ki kell jelölni.

A mentési terv a külön jogszabály által előírt – biztonsági, védelmi, intézkedési vagy más hasonló tárgyú – tervbe foglalva is elkészíthető.

Neked is segítünk. Tel.: 30-261-01-52